reklama

reklama

Městská policie Zlín

Santražiny 3312, Zlín
Okres: Zlín

Městská policie Zlín (MP Zlín) působí na území Statutárního města Zlína.

Telefon: +420 577 630 500
E-mail: info@mpzlin.cz

Činnosti MP Zlín

Činnost MP Zlín spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města. Strážníci rovněž plní další úkoly, které jim stanoví jednak zákon o obecní policii, jednak zvláštní zákony jako jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd. 

MP Zlín při své činnosti velmi úzce spolupracuje s Policií ČR, zejména pak se všemi složkami územních odborů ve Zlíně. 

MP Zlín je definována jako orgán obce, který zejména:
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní policii.


Městská policie Zlín chrání právními normami stanovené zájmy společnosti, slouží všem občanům a její činnost je zaměřena proti narušitelům veřejného pořádku, občanského soužití a zákonnosti obecně.
Městská policie Zlín
Santražiny 3312
76001 Zlín

Telefon: +420 577 630 500

E-mail: info@mpzlin.cz
http://www.mpzlin.cz/

Okrskové služebny MP Zlín   
okrsek Jižní Svahy, Okružní 4699 (I. segment)  
+420577144886
úřední hodiny
Po - Pá9:00-10:00  15:00-16:00  19:00-20:00 
So - Ne19:00-20:00   


okrsek Malenovice, Masarykova 1014
+420575570571
úřední hodiny
Po - Pá 08:30-09:00  13:00-14:00  18:00-19:00
So - Ne13:30-14:00  18:00-19:00   


okrsek Kostelec – Štípa, Lešná 138
+420575570572 +420739348037
úřední hodiny St16:00-18:00   


odchytová služba RAS+420604220261 

Datum poslední aktualizace záznamu: 22.5.2012

Hledat v adresáři

reklama